Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ QCVN 41:2016/BGTVT

 

Triển khai thực hiện Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT; Bổ sung biển báo khu đông dân cư trên mạng lưới đường bộ; Thực hiện công tác bảo trì, vận hành, khai thác công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:
 
1. Văn bản số 4962/SGTVT-QLGT ngày 14/8/2017 của Sở Giao thông Vận tải về hướng dẫn một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT; đề nghị các Công ty Kinh doanh Hạ tầng KCN nghiên cứu, áp dụng ngay Quy chuẩn QCVN 41:2016/BGTVT để triển khai công tác thiết kế, thẩm định, phê duyệt và triển khai xây dựng, thi công hệ thống báo hiệu tại các công trình giao thông theo đúng quy định hiện hành.
2. Văn bản số 4781/SGTVT-QLGT ngày 08/8/2017 của Sở Giao thông Vận tải về bổ sung biển báo khu đông dân cư trên mạng lưới đường bộ; đề nghị các Công ty Kinh doanh Hạ tầng KCN nghiên cứu, thực hiện theo quy định tại văn bản số 4503/TCĐBVN-ATGT ngày 26/7/2017 của Tổng cục đường bộ Việt Nam; kết quả thực hiện, các đơn vị báo cáo gửi về Sở Giao thông vận tải trước 25/8/2017 để tổng hợp.
3. Văn bản số 4643/SGTVT-QLGT ngày 01/8/2017 của Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác bảo trì, vận hành, khai thác công trình giao thông trên địa bàn tỉnh; đề nghị các Công ty Kinh doanh Hạ tầng KCN nghiên cứu, thực hiện đúng quy định.
Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Công ty gửi ý kiến về Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai để xem xét, hướng dẫn thực hiện đúng quy định, đồng thời gửi Ban Quản lý các KCN biết, theo dõi.

 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​