Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 03/12/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1294/QĐ-BNV về việc phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”. Trên cơ sở đó, ngày 26/8/2013, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 2141/QĐ-UBND về Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Bộ chỉ CCHC của tỉnh Đồng Nai đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014, năm 2015 và năm 2017 để phù hợp với nhiệm vụ mới về CCHC.

Tóm tắt nội dung tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC:

STT

Lĩnh vực

Nội dung tiêu chí/tiêu chí thành phần

1

Chỉ đạo điều hành

- Xây dựng, triển khai kế hoạch CCHC năm

- Thực hiện báo cáo CCHC

- Công tác tuyên truyền CCHC

- Sự năng động trong chỉ đạo, điều hành về CCHC:

+ Gắn kết quả CCHC với công tác thi đua khen thưởng

+ Sáng kiến trong công tác CCHC

- Kết quả triển khai chỉ đạo của cấp trên về CCHC

2

Xây dựng và ban hành văn bản QPPL

- Ban hành/tham mưu ban hành chương trình ban hành văn bản QPPL.

- Ban hành/tham mưu ban hành văn bản QPPL.

- Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

- Triển khai văn bản QPPL của cấp trên (có liên quan đến CCHC).

3

Cải cách TTHC

- Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC:

+ Ban hành, triển khai kế hoạch kiểm soát TTHC.

+ Sửa đổ, bổ sung, ban hành mới Bộ TTHC.

+ Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về TTHC.

- Công khai TTHC:

+ Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Trên website của đơn vị.

- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

+ Tỷ lệ TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị Bộ phện TN&TKQ.

+ Thực hiện chế độ phụ cấp đối với CCVC Bộ phận TN&TKQ.

+ Quy chế thực hiện TN&TKQ TTHC.

+ Kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC.

- Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.

4

Cải cách tổ chức bộ máy

- Thực hiện các quy định của Trung ương và của tỉnh về tổ chức bộ máy.

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thuộc các đơn vị.

- Thực hiện các quy định phân cấp thẩm quyền quản lý.

5

Nâng cao chất lượng CBCCVC

- Xác định cơ cấu CCVC theo vị trí việc làm.

- Tuyển dụng, bố trí, sử dụng CCVC.

- Đào tạo, bồi dưỡng CBCC:

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.

+ Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.

6

Cải cách tài chính công

- Kết quả thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí hoạt động theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ và thu nhập tăng thêm cho CBCC.

- Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

7

Hiện đại hóa nền hành chính

- Kết quả ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý hành chính:

+ Ban hành triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT.

+ Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử (thay thế hoàn toàn văn bản giấy) giữa các cơ quan hành chính và trong nội bộ đơn vị.

- Chất lượng trang thông tin điện tử của đơn vị.

- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các đơn vị.

8

Kết quả triển khai các chỉ đạo của cấp trên về CCHC trên địa bàn tỉnh

- Thực hiện các chỉ đạo của cấp trên đạt yêu cầu.

- Chưa thực hiện các chỉ đạo hoặc có thực hiện nhưng chưa đạt yêu cầu.

​ 

​​image1 (2).jpeg

Kết quả xác định chỉ số CCHC 2013 – 2014 – 2015 - 2016 

(Top 3 các sở, ban, ngành tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị

Chỉ số CCHC

Phân loại

Số hạng

Năm 2013

Sở Công Thương

87,5

Tốt

1

Sở Ngoại Vụ

87

Tốt

2

BQL các KCN

86,5

Tốt

3

Năm 2014

BQL các KCN

87,5

Tốt

1

Sở KHCN

87

Tốt

2

Sở KHĐT

86,5

Tốt

3

Năm 2015

Sở KHĐT

93,5

Xuất sắc

1

BQL các KCN

92,5

Xuất sắc

2

Sở KHCN

92

Xuất sắc

3

Năm 2016

 

 

 

BQL các KCN

95,75

Xuất sắc

1

Sở KHĐT

93

Xuất sắc

2

Sở Ngoại Vụ

92,75

Xuất sắc

3

​ 

Sau 04 năm triển khai xác định Chỉ số CCHC tại tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý các Khu công nghiệp luôn nằm trong Top 3 của khối các sở, ban, ngành trong tỉnh. Đạt được kết quả này là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính tại Ban Quản lý được Lãnh đạo Ban chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được Ban Quản lý tiếp tục triển khai mạnh mẽ và góp phần giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi hơn. Kết hợp với việc thực hiện ISO 9001:2008 với cơ chế một cửa đã làm tăng hiệu quả của việc thực hiện cơ chế. Bên cạnh đó, trong thời gian qua Ban Quản lý không ngừng nghiên cứu, tìm cách giảm thiểu các thủ tục không cần thiết, cũng như giảm thời gian giải quyết hồ sơ, điều này đã tạo ấn tượng tốt cho các Nhà đầu tư và các doanh nghiệp trong các KCN. Ban Quản lý còn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, sắp xếp đội ngũ CBCC,VC phù hợp với năng lực để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Như vậy, sau 04 năm triển khai đánh giá Chỉ số CCHC, tỉnh Đồng Nai đã đã đạt được các yêu cầu đề ra của kế hoạch. Kết quả đánh giá Chỉ số CCHC làm cơ sở giúp các cơ quan tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo CCHC trên địa bàn tỉnh. Kết quả này còn xác định rõ các mặt mạnh, những hạn chế của các đơn vị trong công tác CCHC; từ đó các đơn vị chủ động xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ về CCHC cho phù hợp với yêu cầu chung của tỉnh; đề ra giải pháp khắc phục những thiếu sót, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong các năm tiếp theo. Việc đánh giá Chỉ số CCHC tại các đơn vị, địa phương thành công góp phần nâng cao thứ bậc Chỉ số CCHC cấp tỉnh của tỉnh Đồng Nai qua các năm. Năm 2012, Đồng Nai chỉ đứng thứ 43/63 tỉnh/thành, đến năm 2014 tăng lên thứ 17/63 tỉnh/thành, năm 2014 đứng thứ 04/63 tỉnh/thành, năm 2015, Đồng Nai đứng thứ 3 và năm 2016 đứng thứ 4 cả nước về Chỉ số CCHC cấp tỉnh.


Ngọc Thủ​y – Văn phòng Ban


​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​