Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

​        Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.

          Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính có mục đích tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công bố, công khai minh bạch và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, của thủ tưởng cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. 

        Việc triển khai Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính nhằm huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi đến cá nhân, tổ chức thực hiện tốt quyền giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải gắn kết với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật; ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật có chứa đựng quy định hành chính.

         Nội dung chính triển khai Kế hoạch bao gồm: Hoàn thiện các quy chế, quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát các quy định về thủ tục hành chính; công bố, công khai thủ tục hành chính; kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; chỉ đạo và triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

       Yêu cầu của kiểm soát thủ tục hành chính phải đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và hiệu quả. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả và đúng thời gian quy định.

Kế hoạch kiểm soát TTHC tỉnh Đồng Nai năm 2019.pdfKế hoạch kiểm soát TTHC tỉnh Đồng Nai năm 2019.pdf

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​