Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

​              Ngày 10/5/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

1. Đối tượng áp dụng:

- Các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính và tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính; Ủy ban nhân dân các cấp; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính;

- Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan nêu trên;

- Các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

2. Một số nội dung chi chủ yếu của cơ quan quản lý nhà nước phục vụ công tác cải cách hành chính: Chi xây dựng đề cương chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, 5 năm; Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ; Chi tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát phục vụ công tác cải cách hành chính; Chi tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, triển khai nhiệm vụ và các hội nghị, hội thảo; Chi thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; Chi tổ chức các cuộc thi, hội thi về cải cách hành chính; Chi thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính; Chi cho đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính ở trong nước và nước ngoài…

3. Mức chi được thực hiện theo các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về từng khoản, mục chi. Việc lập dự toán được căn cứ theo Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm. Việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí chi cho nhiệm vụ cải cách hành chính được thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật, các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ kế toán ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.​

Văn phòng

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​